Return to HomepageGUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE Nr. 687
din 30 septembrie 1998

privind inițierea procedurii de înființare a Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi - Schiller"

În conformitate cu prevederile art. 6 din Constituția României, cu prevederile alin. (1) și (2) ale art. 123 din Legea învățămăntului nr. 84/1995, republicată, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/1997, și cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor,

Guvernul României hotărăște:

ART. 1

Se însărcinează Ministerul Educației Naționale cu declanșarea, gestionarea și urmărirea integrală a procedurii de înființare a Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi - Schiller".

ART. 2

Pentru realizarea sarcinilor prevăzute la art. 1, la propunerea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, în cadrul Ministerului Educației Naționale, în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri, se constituie un grup de lucru care va avea următoarea componență:

a) cinci funcționari din Direcția generală învățământ pentru minoritățile naționale și din Direcția generală învățământ superior din cadrul Ministerului Educației Naționale;

b) conducerea provizorie a Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi - Schiller", compusă din cinci specialiști, numită prin ordin al ministrului educației nationale, la propunerea Departamentului pentru Protecția Minorităților Naționale, după consultarea comunităților universitare maghiare și germane.

ART. 3

(1) Grupul de lucru constituit în baza prevederilor art. 2 va elabora, având în vedere și raportul înaintat de Comisia de evaluare înființată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 378/1998, documentația de autoevaluare în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993, până la data de 15 noiembrie 1998.

(2) Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare va întocmi propriul raport de evaluare până la data de 30 noiembrie 1998.

(3) În conformitate cu raportul de evaluare al Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare, Ministerul Educației Naționale va înainta spre aprobare Guvernului, până la data de 15 decembrie 1998, proiectul de hotărâre privind acordarea autorizației de funcționare provizorie a Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi - Schiller" și a dreptului de organizare a admiterii.

ART. 4

Ministerul Educației Naționale va asigura infrastructura necesară desfășurării în bune condiții a activității grupului de lucru.

ART. 5

(1) Toate cheltuielile legate de funcționarea în bune condiții a grupului de lucru vor fi finanțate din bugetul Ministerului Educației Naționale, suplimentat prin Hotărârea Guvernului nr. 569/1998.

(2) În conformitate cu raportul de autoevaluare și cu raportul Consiliului Național de Evaluare Academică și Acreditare se însărcinează Ministerul Finanțelor cu includerea cheltuielilor legate de organizarea și funcționarea Universității de stat multiculturale cu limbile de predare maghiară și germană "Petofi - Schiller" în bugetele anuale începând cu anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Mihai Korka,
secretar de stat

Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru
minorități naționale,
Gyorgy Tokay

p. Ministrul finanțelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Source: MONITORUL OFICIAL NR. 377 din 2 octombrie 1998


RETURN